Public offer

Договір публічної оферти Bougie Studio


Даний договір купівлі-продажу (далі - Договір / Договір публічної оферти) є публічним договором, укладеним дистанційно та одночасно публічною офертою - пропозицією Продавця укласти публічний Договір купівлі-продажу Товару за допомогою засобів дистанційного зв'язку, тобто через інтернет-магазин Продавця, який знаходиться за адресою bougiestudio.com, з будь-якою зацікавленою особою відповідно до умов, передбачених цим Договором. 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 Сайт – офіційний інтернет-магазин Продавця Bougie Studio, розташований за інтернет-адресою bougiestudio.com, включаючи всі його веб-сторінки. В рамках Договору, поняття Інтернет-магазин та Магазин, а також інтернет адреса bougiestudio.com та всі похідні від Bougie Studio є рівносильними та трактуються автентично, за контекстом Договору.


1.2 Продавець - фізична особа-підприємець Лищина Ніна Сергіївна, запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 000 700 0000 025971 від 12.02.2021, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3555209668, місце реєстрації (проживання): 01015, м. Київ, вул. Редутна 52


1.3 Покупець - будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка має намір оформити та/або оформляє Замовлення на Сайті з метою придбання Товару, що тим самим підтверджує свою згоду з усіма умовами Договору.


1.4 Товар – об'єкт угоди сторін: одяг, аксесуари та інші предмети, представлені в Інтернет-магазині bougiestudio.com з метою їхнього продажу.


1.5 Замовлення - належним чином оформлена та розміщена на Сайті bougiestudio.com заявка Покупця на купівлю Товару, що адресується Продавцю.1.6 Договір - договір згідно з яким Продавець взяв на себе обов'язок здійснювати продаж Товарів кожному, хто до нього звертається на умовах, передбачених цим Договором.


1.7 Публічна оферта - направлена ​​невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця про укладання електронного договору купівлі-продажу Товару дистанційно за допомогою Інтернет-магазину bougiestudio.com на умовах, визначених цим Договором.


1.8 Акцепт - надання Продавцю Покупцем повної та безумовної згоди на пропозицію укласти публічний договір на умовах, передбачених цим Договором, шляхом вчинення Покупцем дії, передбаченого цим Договором, спрямовану на прийняття умов Публічної оферти.


1.9 Замовлення - належним чином оформлене та розміщене за допомогою Сайту bougiestudio.com або шляхом направлення на e-mail (електронну пошту) Продавця запит Покупця на здійснення покупки обраних ним Товарів.


1.10 Служба доставки - третя особа, яка надає послуги з перевезення товарів, кур'єрської або поштової доставки товарів. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-магазин за адресою bougiestudio.com.


2.2 Здійснюючи замовлення Товару на Сайті bougiestudio.com Покупець підтверджує згоду з умовами цього Договору.


2.3 Цей Договір є публічним договором відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, умови якого встановлюються однаковими для всіх Покупців.


2.4 Цей Договір, розміщений на Сайті, є Публічною офертою відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України.


2.5 Договір набуває чинності з моменту оформлення Покупцем на Сайті bougiestudio.com Замовлення відповідно до розділу 6 цього Договору.


2.6 Повідомляючи Продавцю свій номер телефону та e-mail, Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, залученими Продавцем до виконання зобов'язань перед Покупцем.2.7 Дані можуть використовуватися з метою розповсюдження інформації про передачу Замовлення на доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Покупцем у рамках цього Договору.


2.8 Також, зазначені Покупцем дані можуть використовуватися для розповсюдження рекламних акцій, новин про акції, знижки та інші дії Продавця. Більше інформації за адресою Політика конфіденційності


2.9 Здійснюючи Замовлення, Покупець погоджується з тим, що Продавець може доручити виконання Договору третій особі, залишаючись при цьому відповідальним за його виконання.


2.10 Для регулювання договірних правовідносин за Договором сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.


2.11 Цей Договір набирає чинності з моменту Акцепту Покупцем та діє до моменту відкликання Акцепту Договору публічної оферти.


2.12 Договір публічної оферти діє до моменту прийняття нової редакції оферти. 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Продавець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених Договором публічної оферти, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту bougiestudio.com, а Покупець зобов'язується на умовах та у порядку, визначених Публічною офертою, купити Товар та сплатити за нього гроші .

3.2 Продавець та Покупець підтверджують, що Договір публічної оферти не є фіктивним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску чи обману.


3.3 Продавець гарантує, що Товар не передано у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.


3.4 Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання Договору публічної оферти, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно з вимогами чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару. 1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА 

4.1 Продавец обязан: 

- выполнять условия данного Договора; 

- выполнять заказы Покупателя в случае поступления оплаты от Покупателя; 

- передать Покупателю Товар согласно выбранному образцу на соответствующей странице Сайта bougiestudio.com, оформленного заказа и условиями Договора публичной оферты; 

- уведомить Покупателя о возможной дополнительной комиссии при оплате международных заказов картами типа Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro путем информирования в Договоре публичной оферты. 


4.2 Сопровождающие Товар описания и характеристики не являются исчерпывающими и могут содержать печатные ошибки. Информация о Товаре отображается на Сайте bougiestudio.com и является динамичной. Это означает, что информация может быть обновлена, изменена и дополнена Продавцом в любой момент времени без предварительного уведомления. Изменения вступают в силу после их публикации на Сайте и применяются к любому Заказу, оформленному после их публикации. 


4.3 При отсутствии у Продавца заказанных Покупателем Товаров, Продавец имеет право исключить указанный Товар из Заказа либо аннулировать Заказ, уведомив об этом Покупателя с помощью электронного письма или связавшись с ним по телефону.  1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1 Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах Договору публічної оферти;

- ознайомитись з інформацією про Товар, розміщений на Сайті bougiestudio.com;

- при отриманні Товару в присутності особи, яка здійснила його доставку, переконатися в цілісності та комплектності Товару шляхом огляду упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати особу, яка здійснила його доставку Покупцю.


5.2 Покупець має право:

- оформити замовлення на відповідній сторінці сайту bougiestudio.com;

- вимагати від Продавця виконання умов Договору публічної оферти;

- на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті міжнародних замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.


5.3 Покупець несе повну відповідальність за надання недостовірних даних, що унеможливило виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.


5.4 У разі повної або часткової відсутності заздалегідь оплаченого Замовлення Покупцеві пропонується заміна. У разі відсутності Товару на заміну вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю у спосіб, що обумовлюється між Продавцем та Покупцем окремо або способом, яким Покупцем було здійснено плату за Товар. 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1 Прийняття Покупцем пропозиції укласти цей Договір здійснюється шляхом оформлення Замовлення Товару в інтернет-магазині bougiestudio.com на умовах, зазначених у цьому Договорі.


6.2 Покупець самостійно оформляє Замовлення на відповідній сторінці Сайту bougiestudio.com шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ або зробивши замовлення електронною поштою, або за телефоном, вказаним у розділі контактів Сайту.


6.2 Строк формування Замовлення становить до 21 робочого дня з моменту його оформлення. У разі, якщо Замовлення надіслано у вихідний чи святковий день, термін формування починається з першого робочого дня після вихідного.


6.3. Після оформлення Замовлення на Сайті bougiestudio.com Покупцеві надається інформація про орієнтовну дату доставки шляхом направлення повідомлення на електронну адресу або номер телефону або телефонного дзвінка на номер телефону, вказаний Покупцем під час оформлення Замовлення. 1. ЦІНА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1 Ціна Товару вказується в національній валюті та включає всі передбачені українським законодавством податки.


7.2 Ціна Товару вказується на сайті bougiestudio.com. У разі неправильної вказівки ціни замовленого Товару Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення за відкоригованою ціною або анулювання Замовлення.


7.3 Ціна товару на сайті може бути змінена продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміни не підлягає.


7.4 Продавець має право надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, купонів, порядок та умови їх нарахування, вказані на Сайті, можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.


7.5 Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, що визначається залежно від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.


7.6 Покупець може здійснити оплату замовленого Товару:

 • безготівковим переказом Fondy;
 • готівковим розрахунком при отриманні Товару у разі замовлення кур'єрської доставки або у пункті видачі Замовлень «Нова Пошта»;
 • 100 (сто)% безготівковий розрахунок на банківську картку “Privat bank” Продавця;
 • 100 (сто) % розрахунок готівки при отриманні Товару в приміщенні Продавця;

7.7 При оплаті Покупцем Замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки. При натисканні на сторінці Сайту bougiestudio.com у відповідному розділі кнопки /назва кнопки/ означає, що Продавець повідомив Покупцю про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем міжнародних замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. 1. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ

8.1 Доставка Замовлення Службами доставки:


8.1.1 Способи та орієнтовна вартість доставки Товарів вказані в розділі Доставка та оплата


8.1.2 Доставка замовлень територією України здійснюється Службою доставки «Нова Пошта». Вартість доставки встановлюється згідно з тарифами Служби доставки.


8.1.3 Надсилання замовлень провадиться до 14 робочих днів від дати підтвердження замовлення за наявності Товару на складі, якщо інші терміни не обумовлені під час підтвердження замовлення.


8.1.4 Під час доставки Замовлення вручається Покупцю або третій особі, зазначеній у Замовленні як Покупець або Одержувач. У разі неможливості отримання Замовлення Покупцем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати точні відомості про Замовлення. Під час вручення Замовлення служба доставки в особі її представника має право вимагати пред'явлення документа, який засвідчує особу одержувача.


8.1.5 Незалежно від обраного способу доставки Товару зобов'язання Продавця по доставці Товару вважається виконаним у повному обсязі з моменту передачі Товару Службі доставки.


8.1.6 Доставка Товарів на територію іншої країни здійснюється Службою доставки «Укрпошта», «Meest» та «DHL». Покупець сплачує мита у розмірі та в порядку, передбачених законодавством країни, до якої здійснюється доставка, а також умовами та тарифами Служби доставки.


8.1.7 Витрати доставки Товару оплачуються Покупцем. 1. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРУ

9.1 Прийняття Товару здійснюється Покупцем у момент доставки або отримання Товару Покупцем за адресою Продавця. У разі якщо оплата Товару здійснюється готівкою, передача Товару Покупцю здійснюється після повної оплати його вартості.


9.2 При прийнятті Товару Покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо переконатися у належному зовнішньому стані Товару, відсутності механічних пошкоджень та повноті його комплектності.


9.3 У разі відсутності зауважень щодо якості та комплектності Товару Покупець зобов'язаний прийняти Товар.


9.4 Продавець разом із Товаром зобов'язаний видати Покупцеві розрахунковий документ, що засвідчує факт покупки, з позначкою про дату продажу та інструкцію з догляду за Товаром.


9.5 У разі виявлення Покупцем при прийнятті Товару недоліків Товару Покупець має право відмовитися від прийняття Товару та розірвати даний Договір або відмовитися від прийняття Товару та вимагати заміни Товару на такий самий Товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця. 1. ОБМІН І ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

10.1 Повернення Товару здійснюється згідно з умовами повернення, зазначеними на Сайті на сторінці Обмін та повернення


10.2 Покупець має право відмовитися від отриманого Товару та розірвати Договір купівлі-продажу згідно із Законом України «Про захист прав споживачів» протягом 14 календарних днів.


10.3 Покупець не має права повернути або обміняти білизну та панчішно-шкарпеткові вироби належної якості за будь-яких обставин згідно з Законом України від 19 березня 1994 р. N 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» як такий, що не підлягає обміну та/або поверненню.


10.4 Покупець або Продавець має право розірвати цей Договір у будь-який момент до прийняття Товару Покупцем.


10.5 До товару, що повертається, повинна бути додана власноруч заповнена заява про повернення цього Товару з причиною повернення. Надсилання Товарів здійснюється за рахунок Покупця.


10.6 У разі повної або часткової відсутності заздалегідь оплаченого Замовлення Покупцеві пропонується заміна. У разі відсутності Товару на заміну вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю у спосіб, що обумовлюється між Продавцем та Покупцем окремо або способом, яким Покупцем було здійснено плату за Товар.


10.7 Бланк повернення можна завантажити тут: бланк 


10.8 Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші Товари з наявного асортименту з відповідним перерахунком вартості, або розірвати Договір та отримати назад гроші у розмірі вартості поверненого Товару, або здійснити обмін Товару на аналогічний при першому надходженні відповідного Товару у продаж.


10.9 Повернення Товару належної якості:


10.9.1 Повернення Товару належної якості можливе протягом 14 календарних днів з моменту його одержання за умови, що Товар не був у використанні, а також були збережені: його товарний вигляд, споживчі властивості, прикріплені етикетки, ярлики, лейбли та бірки, а також за наявності фабричного упакування. Не допускається нанесення на упаковку написів, адрес та іншого.


10.9.2 У разі розірвання Договору та повернення Товару, який вже був оплачений Покупцем у безготівковий спосіб, то сплачені ним кошти повертаються Продавцем протягом 7 (семи) днів з моменту повернення Товару.


10.9.3 Повернення вартості Товару здійснюється особі, зазначеній у бланку повернення Товару. Повернення здійснюється переказом коштів на банківську картку, вказану у бланку повернення, виходячи з вартості Товару на момент його покупки. Покупцеві повертається лише вартість Товару. Вартість пересилання повернення оплачує Покупець. У випадку, якщо Покупець надіслав посилку з поверненням Замовлення за рахунок отримувача, вартість доставки віднімається від суми повернення.


10.10 Повернення Товару неналежної якості:


10.10.1 Під Товаром неналежної якості розуміється Товар, який не може забезпечити виконання своїх функціональних якостей. Відмінність елементів дизайну, кольору чи оформлення від заявлених в описі на Сайті не є ознакою неналежної якості товару та/або неможливості його використання за призначенням.


10.10.2 Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів Товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються.


10.10.3 Якщо Покупцеві було передано Товар неналежної якості, Покупець має право згідно із Законом України «Про захист прав споживачів» вимагати повернення сплачених коштів.


10.10.4 Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після передачі його Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб чи обставин непереборної сили.


10.10.5 Якщо причиною повернення стала помилка Продавця, Покупцеві повертається повна вартість замовлення. Також Продавець Інтернет-магазину оплачує зворотне пересилання Товару. Під помилкою працівника Продавця/Інтернет-Магазину мається на увазі: відправлення іншої моделі; відправлення іншого розміру; невідповідність кольору моделі фотографії (наприклад: замість чорного, сукня виявилася червоною). При цьому не враховується невідповідність відтінку того ж кольору (яскраво-червоний – кораловий), у зв'язку з тим, що на різних моніторах те саме зображення може виглядати по-різному. 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.


11.2 У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним заходам.


11.3 Сторона, яка посилається на дію обставин непереборної сили, повинна завчасно повідомити іншу Сторону про настання таких обставин. 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ

12.1 Продавець має право передавати свої права та обов'язки перед Покупцями третім особам.


12.2 Інтернет-магазин та супутні сервіси можуть бути тимчасово/частково або повністю недоступні у зв'язку з проведенням профілактичних робіт або з інших технічних причин. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні та інші роботи з попереднім повідомленням Покупцям або без повідомлення.


12.3 До відносин між Користувачем/Покупцем та Продавцем застосовуються положення законодавства України.


12.4 У разі виникнення питань та претензій з боку Користувача/Покупця, він повинен звернутися до Продавця за розміщеними на Сайті контактами. Усі суперечки боку зобов'язані намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі якщо сторони не дійшли згоди, суперечка може бути передана на розгляд до судового органу згідно з чинним законодавством України. 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

13.1 Персональні дані Користувача/Покупця обробляються згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та Політикою конфіденційності компанії.


13.2 Персональні дані збираються виключно з метою дотримання вимог, що регулюють правовідносини у сфері бухгалтерського та податкового обліку, реклами. Термін зберігання та обробки персональних даних становить три роки.


13.3 Надаючи свої персональні дані під час реєстрації на Сайті, Користувач погоджується на їхню обробку Продавцем, у тому числі з метою просування Продавцем товарів та послуг.


13.4 Продавець має право надсилати інформаційні, у тому числі рекламні, повідомлення на електронну пошту та мобільний телефон Користувача/Покупця за його згодою. Користувач/Покупець має право відмовитись від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, які інформують Користувача/Покупця про Замовлення та етапи його обробки, надсилаються автоматично та не можуть бути відхилені Користувачем/Покупцем.


13.5 Продавець має право використовувати технологію Cookies. “Cookies” не містять конфіденційної інформації та не передаються третім особам.


13.6 Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем/Покупцем на Сайті у загальнодоступній формі.


13.7 Продавець має право здійснювати запис телефонних розмов із Покупцем. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої під час телефонних переговорів, та/або її передачі третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, згідно із Законом України «Про інформацію».


13.8 Повна інформація про політику конфіденційності та права користувача bougiestudio.com міститься в документі за посиланням.